Fatih فاتح Фатих

Başlangıç
İletişim
Öneri defteri
Siltemeler
Bağlantılar
Vikipedi
Bayram
Yeni Yıl
Nevruz
Klavye
Oyunlar
Makale
Sorgula
Türk Lehçeleri
Sözlük
Müzik
Eklentiler
Video
Soy ağacı
Alfabeler
Ben

Yazar (114)Makale (209)
Eldeniz Abbaslı
 1. "Şamlı" Adı Hakkında (10.01.2007)
Dr. T. K. Abdiyev
 1. Kırgızca Fiiller Hakkında Bazı İstatistiki Bilgiler (05.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Fatma Açık
 1. “Ötken Künler”, “Kece ve Kündüz”, “Kutlug Kan” Romanlarında Tema (12.07.2007)
 2. “Şeytanat” ve Türk Dünyasında Birlik (12.07.2007) yeni
Adilhan Adiloğlu
 1. Karaçay-Malkar Yazılı Edebiyatının Kurucusu Kâzim Möçü (21.11.2007) yeni
 2. Biynöger ve Kococaş Destanları Arasındaki Benzerlikler (18.12.2007) yeni
Prof. Dr. Ağamusa Ahundov
 1. Azerbaycan'ın Edebi Dili ve Araştırılması Tarihi (14.04.2006)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine
 2. İnternetteki Türkoloji Dünyası
 3. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine
 4. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Üzerine
 5. Rumeli'de Sarı Saltuk'un İzleri ve Ohri'deki Sveti Naum/Sarı Saltuk Ziyaretgahı
 6. Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk
Yard. Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba
 1. Nogay Türkçesi ve Türkiye Tükçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler (19.10.2007) yeni
 2. Nogay Turkcesinde yat- Yardımcı Fiilinin Kip ve Tasvir Fiili Olarak kullanılışı (19.10.2007) yeni
Zekeriya Karadovut-Mustafa Aksoy
 1. Kırgız Gelenekleri ve Abramzon (28.12.2007) yeni
Cıldız Alimova
 1. Kırgız Türkçesinde Asli Ünlü Uzunlukları (09.11.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya
 1. Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri (26.03.2007)
 2. İki Dillilik ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri (09.11.2007) yeni
Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat
 1. Türk Lehçe ve Şiveleri
Dr. Rıfat Araz
 1. Vahabzade'nin,  "Bugün Yeddin Oldu" Şiirinin Tahlili (24.09.2007) yeni
Doç. Dr. Seyitnazar Arnazarov
 1. Türkmen Türkçesinde Niyet Kipi ve Türkiye Türkçesinde Anlatımı (25.12.2007) yeni
Hülya Arslan
 1. Kazak Türkçesinde İsim Çekimi Belirtme Hali (25.10.2005)
Mehmet Ali Arslan
 1. Bilinmeyen Türkatalar (05.09.2006)
Araş. Gör. Ekrem Ayan
 1. Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Ögeleri Yönünden Karşılaştırılması (10.09.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Ayşegül Aydıngün
 1. Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitimi (25.01.2007)
Dr. Birol Azar
 1. Göç Romanı Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (20.04.2007)

Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Kırgız Türkçesinde Ünlü Türemesi (06.12.2006)
Fatih Başkapan
 1. Teleütler (17.05.2007) yeni
Aysel Baytok
 1. Kırgız Türkçesinde Evet/Hayır Soruları (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme (09.05.2007)
 2. Türkiye Türkçesi İle Kazak Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme (24.12.2007) yeni
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Kırgızistan’daki Dillerin Bugünü ve Geleceği (20.03.2007)
 2. Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler (20.03.2007)
 3. Oş İlinin Özgön İlçesinde (Kırgızistan) Yaşayan Türkler ve Ağızları (21.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Fatma Açık-Dr. Ayşe Canatan
 1. Yüksek  Eğitimli Özbek Gençlerinin Yaşama Bakışları (12.07.2007) yeni
Nadejda Chirli
 1. Ermeni Kıpçakçasının Söz Varlığındaki Slavca Kelimeler Üzerine (14.07.2005)
Salican Cigitov
 1. Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair (05.01.2007)
Dr. Éva Csáki
 1. Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller (10.01.2007)
Doç. Dr. Gülzura Cumakunova
 1. Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması (03.04.2007) yeni
Altınşaş Çakıroğlu
 1. Kazak Türkçesinde Şimdiki Zaman (11.12.2007) yeni

Prof. Dr. M. Abdulhaluk Çay
 1. Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi (13.04.2007) yeni
Prof. Dr. Ülkü Çelik
 1. Türkmencede Sayılar (08.01.2007)
Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
 1. Fu-yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı (21.09.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Segiyt Remiev ve Nesimî (18.12.2006)
 2. Tatar Edebiyatının Gelişimi (19.12.2006)
 3. Şeyhzade Babiç Eserlerinde Dini Motifler (19.12.2006)
 4. Ayaz İshaki Eserlerinde Millet Kaderi (26.12.2006)
 5. Tatar Şiirinde Süyümbike ve Süyümbike Minaresi Temaları (09.02.2007)
 6. Tukay Şiirlerinde Dini Motifler (09.02.2007)
 7. Sagit Remiev ve Konstantin Balmont Şiirlerine Nietzshe Felsefesinin Yansıması (02.04.2007)
 8. Ayaz İshaki’nin Muhacirlikteki İcadı (15.06.2007)
 9. İdegey Destanında Bazı Motifler (01.11.2007)
 10. Alimcan İbrahimov’un Eserlerinde Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri (26.12.2007) yeni
Dr. İsmet Çetin
 1. Kazakistan Jırşılık Geleneği ve Bir Örnek: Ruslan Ahmetov(25.12.2007) yeni
Ümit Özgür Demirci
 1. Arap Harfli Özbekçenin İmla Özellikleri (25.01.2007)
 2. Türk Dünyasında Arap Harflerinin Islah Edilmesi ve Latin Harflerine Geçiş Tartışmaları (12.03.2007)
Prof. Dr. Nadir Devlet
 1. Yeni Türk Dilleri Kutlu Olsun! (02.01.2008) yeni
Araş. Gör. Figen Güner Dilek
 1. Altay Türkçesinde Sözeylemler (28.05.2007)
Yard. Doç. Dr. Süer Eker
 1. Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya ‘Tatar Türkçesi’ (08.05.2007)
Suat Engüllü
 1. Balkanlar’da Türk Şiiri-Balkan Türklerinin Kimlik Destanı (15.07.2005)

Rahim Enlamof (Çev. Ümit Özgür Demirci)
 1. Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Tartışmaları Üzerine (24.07.2007)
Melek Erdem
 1. Türkmen Türkçesinde İç Cümleciklerin Morfosentaktik Açıdan İncelenmesi (09.11.2007) yeni
Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış (05.01.2007)
Doç. Dr. M. Akif Erdoğdu
 1. Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sında Azerbaycan (27.04.2006)
R. Nepesova-O. Nazarov-J. Göklenov, (çev. Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı)
 1. Türkmen Türkçesi (29.12.2006)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Türk Dünyasının Atasözleri (23.05.2007)
Selma Gülsevin
 1. Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar (13.11.2007) yeni
Prof. Dr. Ünver Günay
 1. Türk Dünyasında Kronolojik Sistemler (27.03.2007)
Öğr. Gör. Bayram Gündoğdu
 1. Bahtiyar Vahabzade’nin Publisistikası (08.02.2007)
Dr. Fatma Şahan Güney
 1. Functions of the So-called Passive Morpheme–(I)l-in Kazakh (14.12.2007) yeni
Prof. Dr. Naile Hacızade
 1. Azerbaycan Türkçesinde “Göz” Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri (24.12.2007) yeni
 2. Kazan Tatarcısının Mordva-Karatay Ağzı ve Bu Ağzın Dil Özellikleri (27.12.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Rıza Gül-Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Kazak Türkçesinde Fiillerle Yapılan Adlar (20.12.2006)
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Özbekistan’da Nevruz Törenleri ve Merasimlerin Özbek Hayatındaki Yeri (12.12.2006)
 2. Türk Lehçelerinde Görülen +DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme (31.01.2007)
Doç. Dr. Cengiz Hüseynzade
 1. Azerbaycan Türkçesinde Teklik-Çokluk Kategorisi Üzerine (24.12.2007) yeni
Prof. Dr. Şakir İbrayev
 1. Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Hakkında (Aktaran Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan) (14.12.2007) yeni
Prof. Dr. Lars Johanson (Çev. Araş. Gör. Sema Aslan)
 1. Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Sıfatlar (20.04.2007)
Nodir Jurakuziev
 1. Özbek-Türk Edebiyatı Örneğinde Karşılaştırma (24.11.2006)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Karay Türkleri (10.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Kazak Türklerinde Kartalla Avcılık (20.11.2006)
Doç. Dr. Kakacan Durdiyev-Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı (30.03.2007) yeni
Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Türkmen Türkçesinde Ünlüler (23.02.2007)
 2. Türkmen Türkçesinde Ünlü Uyumları (23.02.2007)
 3. Türkmen Türkleri Edebiyatı (23.02.2007)
 4. Türkmen Türkçesinde Ünsüzler (12.03.2007)
 5. Asya Toplumlarında Ortak Bir Kültür Ögesi: On İki Hayvanlı Takvim (22.03.2007) yeni
 6. Hazar Ötesi Türkmenleri ve Türkmenistan (22.03.2007) yeni
 7. Türkmencede Yaygın Olan Bir Hece Yutulması Olayı (22.03.2007) yeni
 8. Türkmen Şiiri (28.03.2007) yeni
 9. Kazakların Milli Yemekleri (28.03.2007) yeni
 10. Mahtumkulu'nun Şiirlerinde Çağatayca ve Oğuzca Unsurlar (28.03.2007) yeni
 11. Türkçe-Özbekçe Özbekçe-Türkçe Sözlük (28.03.2007) yeni
 12. Yirminci Yüzyıl Türkmen Halk Şairleri (30.03.2007) yeni
 13. Çağdaş Türkmen Şiiri (30.03.2007) yeni
 14. Türk Lehçeleri Arasında Geliştirilecek Çeviri Yazılımlarının Güçlükleri ve Kolaylıkları (03.04.2007) yeni
 15. Moğolistan Kazak Şairi Aktan Babıyulı ve Şiirleri (09.04.2007) yeni
 16. Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları (09.04.2007) yeni
 17. Gaspıralı: Kiril Latin Alfabeleri Arasında Çeviri Amaçlı Program (12.04.2007) yeni
Dr. Erdal Karaman
 1. Bağımsızlık Sonrasında, Türkiye Türkçesinden Azerî Türkçesine Geçen Kelimeler (05.10.2007) yeni
 2. Karabağ’a Verilen İsimler ve Bu Vilayetteki Yer İsimlerinde Türk Boylarının İzleri (05.10.2007) yeni
 3. Karabağ Hasreti (23.10.2007) yeni
 4. Bahtiyar Vahabzade Anlatıyor (23.10.2007) yeni
 5. Azerbaycan’da Türkiye İçin Can Atan Bir Şair: Bahtiyar Türkcanlı (23.10.2007) yeni
 6. Bahtiyar Vahabzade’nin Türkiye Sevdası (03.12.2007) yeni
 7. Azerbaycan’da Bir Edebiyat Meclisi (03.12.2007) yeni
Dr. Filiz Kılıç
 1. Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık (05.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi
 1. Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece (04.01.2007)
 2. Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine (23.02.2007)
Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda Karşılaşılan Bazı Problemler (27.04.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Hikmet Koraş
 1. Günümüz Türk Lehçelerinde Gereklilik (27.03.2007)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Türk Dünyası ve Ortak Yazı Dili (04.03.2005)
Egenberdi K. Kubatov
 1. Kırgız ve Türkiye Türkçelerinde Fiil Kipleri (18.09.2007) yeni
K.M. Musaev
 1. A.N. Samoyloviç ve Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Leksikolojisi (26.12.2006)
Mehman Musaoğlu
 1. Avrasya Türkçelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (27.09.2007) yeni
Prof. Dr. Emine Gürsoy- Naskali
 1. Türkçe ve Türk Cumhuriyetleri (18.10.2005)
Izumi Nishioka
 1. Türkçe ve Kazakça İşaret Sözcüklerinin Karşılaştırmalı Araştırması (01.08.2006)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Moldo kılıç’ın İlk Kitabı “Buudayıktın Toyu” Bir Destan Sayılabilir mi? (06.12.2006)
 2. Kırgız Türkçesi- Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç’ın “Buudayıktın Toyu” Eserinin Çevirisi (12.12.2006)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Hakaslar ve Hakasça (26.11.2007) yeni
 2. Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca (26.11.2007) yeni
 3. Kısaca Tuva Tarihi ve Tuvalar (26.11.2007) yeni
 4. Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları (27.11.2007) yeni
 5. W. Radloff'tan Gagauzca iki Nasreddin Hoca Fıkrası (27.11.2007) yeni
 6. Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri (27.11.2007) yeni
 7. Tuvacanın Eskiliği Üzerine (28.11.2007) yeni
 8. Mançurya'daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri (28.11.2007) yeni
 9. Azerbaycan Dilinin Dialektoloji Atlası (28.11.2007) yeni
 10. Dolganischer Wortschatz (tanıtma) (28.11.2007) yeni
 11. Marek Stachowski, Dolganische Wortbildung (tanıtma) (29.11.2007) yeni
 12. Altayca-Türkçe Sözlük (tanıtma) (29.11.2007) yeni
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961) (19.12.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
 1. Özbek Türkçesinde olumsuz yapıda kullanılan fiiller (05.01.2007)
Aşur Özdemir
 1. “Köruğlı Men Bezergen” Destanındaki Özel Adlara Dair (17.12.2007) yeni
Sema Özher
 1. Beyaz Gemi Adlı Romandaki Yüce Birey Arketipi (17.12.2007) yeni
Prof. Dr. İsa Özkan
 1. Şehriyar'ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri (27.03.2007)
Ali Özgün Öztürk
 1. Bir Kırgız Destanı: Mendirman (02.10.2007) yeni
Dr. H. B. Paksoy
 1. Chora Batir: A Tatar Admonition to Future Generations (08.02.2007)
 2. The Traditional Oglak Tartis Among The Kirghiz of the Pamirs (01.03.2007)
Sabir Rüstemhanlı
 1. Türk Cumhuriyetlerinde Ortak Dile Değil "Ünsiyet Dili"ne İhtiyaç Var (Söyleşi: Dr. Erdal Karaman) (23.10.2007) yeni
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Manas Destanı'nda Bir Atasözü ve Bu Gün De Yaşayan Bir Gelenek (20.04.2007)
Doç. Dr. Döölötbek Saparaliyev
 1. Kırgız Türk Kültürel ve Siyasi İlişkilerinin Tarihi (XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başlangıcı) (Aktaran Ulanbek Alimov) (16.11.2007) yeni
Dr. Rehman Seferov
 1. Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Nüfusunun Etnik Yapısındaki Değişimler (31.12.2007) yeni
Narıye Seydametova
 1. Qırımtatar Tilinde Yapma Sözlerniñ Semantik Özellikleri (14.11.2007) yeni
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. Arabische Etymologien in Der Geschichte Der Jakutischen Wortforschung (02.09.2006)
 2. Jakutisch abâhy 'Teufel' (04.09.2006)
 3. The Origin of the Europen Word for Sabre (04.09.2006)
 4. Etymological Studies on Khakas Food Names (04.09.2006)
 5. Uralistik Und Turkologie - Geschieden Und Doch Verliebt (04.09.2006)
 6. Chronology of some Yakut phonetic changes in the context of 18th century Mongolian loanwords into Yakut (05.09.2006)
 7. Note on the Turkmen Name for Dragon / Monster / Snake (08.09.2006)
Dr. Erdal Şahin
 1. Batı Sibirya Tatarlarının Hayatını Konu Edinen Ilk Roman: Irtéş Tañnarı (Irtiş Tanları) (30.03.2007)
 2. Osmanlıların Kazan Tatar Türklerinin Kültürü ve Diline Etkileri (30.03.2007)
 3. Kazan Tatar Türklerinin Latin Alfabesi Mücadelesi (30.03.2007)
 4. Türk Cumhuriyetlerinde Lâtin Alfabesine Geçiş Çalışmaları ve Sonuçlar (30.03.2007)
 5. Stalin Dönemi Siyasetinin Kazan Tatar Türkleri Kültürüne Etkileri (11.07.2007) yeni
Sedat Şahin
 1. Uygur Türklerinde Karikatür (01.10.2007) yeni
Ülkü Çelik Şavk
 1. Manas ve Maaday-Kara ‘da Sayılar (03.10.2007)
Yard. Doç. Dr. Ferhat Tamir
 1. Türkiye Türkçesi Açısından Kazak Türkçesine Bir Bakış (25.12.2007) yeni
Doç. Dr. Ufuk Tavkul
 1. Güney Sibirya Türk Destanı “Ak-Kübek” İle Kafkas Nart Destanı “Sosurka” Arasındaki Paralellikler (06.12.2006)
 2. Karaçay-Malkar Kültüründe Avcılık ve Av Tanrısı Apsatı (06.12.2006)
 3. Codex Cumanıcus ve Karaçay-Malkar Türkçesi (06.12.2006)
 4. Kumuk Türkleri-Tarihleri, Sosyal Yapıları ve Dilleri Üzerine Bir İnceleme (06.12.2006)
 5. Kafkasya’da Hıristiyanlığın İzleri (07.12.2006)
 6. Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler (07.12.2006)
 7. Karaçay-Malkar Türkçesinin Çerek (Yukari Balkar) Diyalektinde Tespit Edilen Ses Değişmeleri (07.12.2006)
 8. İslamiyetin XIX. Yüzyılda Kafkasya Halklarının Toplumsal Yapılarına Tesirleri (08.12.2006)
 9. Kafkasya’daki Nogay Tatarlarının Etno-Politik Durumları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz (08.12.2006)
 10. Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı (04.06.2007)
 11. Adige (Çerkes) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine (17.12.2007) yeni
 12. Kıpçak Kökenli Türk Boylarında "Kürek Kemiği" ve "Kumalak-Taş" Falı (17.12.2007) yeni
 13. Kafkas Nart Destanlarında At Motifi (17.12.2007) yeni
 14. Kafkasya'da Konuşulan Türk Lehçeleri (17.12.2007) yeni
 15. Kafkaslarda Nasrettin Hoca (17.12.2007) yeni
 16. Kafkasya için Türkiyat Araştırmalarının Önemi (17.12.2007) yeni
 17. Modern Karaçay-Malkar Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (17.12.2007) yeni
 18. Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Olağanüstü Doğum Motifi (17.12.2007) yeni
 19. Karaçay-Malkar Folklorunda Bilmeceler (17.12.2007) yeni
 20. Karaçay-Malkar Nart Destan Kahramanlarından “ Demirci Debet ” (17.12.2007) yeni
Prof. Dr. Ahmet Temir
 1. Ural-Altay ve Altay Dilleri
 2. Kuzey Türkçesi (16.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Temizkan
 1. Türk Dünyası Edebiyatlarında Nevrûz Konulu Şiirler Üzerine Bir İnceleme (16.11.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı
 1. Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki Eş Sesli Kelimeler Üzerine (14.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. W. Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy” Adlı Eserinde Geçen Tatar Türkçesine Ait Kelimeler Üzerinde Genel Bir Değerlendirme (28.12.2007) yeni
 2. Halid Said’e Göre Osmanlı, Özbek, Kazak Lehçelerinde Şekil/Zaman Ekleri ve Bu Eklerin Şu Andaki Durumu (31.12.2007) yeni
 3. İsmail Gaspıralı ve “Dilde Birlik” Fikri Üzerine (31.12.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Ahmet Toksoy
 1. XX. Yüzyıla Girerken Türk Dünyası ve İsmail Gaspıralı (02.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Caştegin Turgunbayev
 1. Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri (14.09.2007)
Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
 1. Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği (14.08.2006)
Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş
 1. Kırgız Türkçesinde -ş İşteşlik Ekinin Üçüncü Çokluk Şahıs İfadesi İçin Kullanılması Üzerine (26.03.2007)

Araş. Gör. Dr. Osman Uyanık
 1. Kumuk Ağızlarının Yeni Bir Tasnifi (25.12.2007) yeni
 2. Kumuk Ağızlarında Uzun Kelimeler ve Ana Türkçedeki Bazı Uzun Ünlülerin Kumuk Ağızlarında Farklı Ünlüye Geçişi (28.12.2007) yeni
Doç. Dr. Ceyhun Vedat Uygur
 1. Karakalpak Edebiyatında Kadın (24.12.2007) yeni
Dr. Erdoğan Uygur
 1. Celil Memmedguluzade’nin Anamın Kitabı Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru (06.12.2006)
 2. Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği (06.12.2006)
 3. Azerbaycanlı Şair ve Yazar Cafer Cabbarlı (20.12.2006)
 4. Üzeyir Hacıbeyli’nin O Olmasın, Bu Olsun Piyesinde Kadının toplumdaki Yeri (20.12.2006)
Prof. Dr. Kamil Nerimanoğlu Veliyev
 1. Azerbaycan Türkçesinde Deyimler (14.04.2006)
Dr. Fatma Veliyeva (Taşdemirkızı)
 1. Azerbaycan Ağızları Üzerine (27.04.2006)
Araş. Gör. Süleyman Kaan Yalçın
 1. Kuzey Grubu Türk Lehçelerindeki Edatlar Üzerine Ayrıntılı Bir Çalışma (tanıtma) (04.01.2008) yeni
Araş. Gör. Mehmet Yastı
 1. Özkul Çobanoglu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlügü (07.05.2007)
 2. Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Saha Türklerinin Atasözleri /İnceleme-Metin (tanıtma) (04.01.2008) yeni
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Azerbaycan Âşık Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler I (18.01.2007)
Dr. Mustafa Yıldız
 1. Yeni Uygur Türkçesinde - vät-, -(i)vät-, -(ı)vät-, -(ü)vät- Yapısı, Gelişimi ve Anlamı Üzerine (29.03.2007) yeni

Yard. Doç. Dr. Zühal Yüksel
 1. Kırım Tatarcasında “Dep” Yapısı ve İşlevleri (07.05.2007) yeni
 2. Kırım Türkçesinde “{-Dı}” Ekinin Kalıplaşması (08.05.2007) yeni
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Türk Cumhuriyetleriyle Kurulması Beklenen Ortak Dil Üzerine-I (02.01.2008) yeni
 2. Türk Cumhuriyetleriyle Kurulması Beklenen Ortak Dil Üzerine-II (02.01.2008) yeni


 

 Türk Lehçeleri Bölümleri

Yazar: Al


Günümüze kadar 20728 ziyaretçi/ konuk geldi! Göçürülemez © 2007-2014 Фатих тарабынан жасалган.
Beğen

Alparslan آلپ آرسلآن Алпарслан


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol